REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRAKTYKI ZAWODOWEJ Dorota Steczko FitFam


§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dorota Steczko FitFam prowadzącą indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną (dalej: „Praktyka”).
2.    Rodzaj Praktyki to: 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, oraz 93 - indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna w gabinecie.
3.    Praktyka działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:
1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2)    ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
3)    ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4)    innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie 1) – 3) powyżej.
4.    Praktyka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000244817, organ rejestrowy: Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

§2.
CELE I ZADANIA PRAKTYKI
1.    Celem Praktyki jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2.    Do zadań Praktyki należy w szczególności:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;
2)    działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;
3)    współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
4)    inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§3.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1.    Praktyka prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2.    Praktyka udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
1)    diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
2)    kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
3)    kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
4)    kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu terapii manualnej;
5)    zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
6)    dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
7)    nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
8)    prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
9)    wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
10)    nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

§4.
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest dom pacjenta oraz gabinet, znajdujący się w Cholerzynie pod adresem: Cholerzyn 542 (kod pocztowy: 32-060 Liszki).


§5.
PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1.    Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.    Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach.
3.    Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
4.    Rejestracja pacjentów odbywa się:
1)    bezpośrednio w gabinecie;
2)    telefonicznie;
3)    online www.dorotasteczko.pl, mailowo, messanger, instagram
5.    Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego.
6.    Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce bezpośrednio po udzieleniu świadczenia. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew lub karta podarunkowa.
7.    Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:
1)    okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);
2)    udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
3)    zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;
4)    udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego;
5)    okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;
6)    dokonać płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego.
8.    W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
9.    W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§6.
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1.    Praktyka prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2.    Praktyka zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
4.    Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.
5.    Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§7.
MONITORING
1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz współpracowników, w gabinecie prowadzony jest całodobowo monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych, który obejmuje swoim zakresem obszar od wejścia do gabinetu, tj. poczekalnię.
2.    Monitoring, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu nie jest rejestrowany dźwięk.
3.    Dane osobowe uzyskane w trakcie monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników gabinetu.
4.    Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5.    Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6.    O prowadzeniu monitoringu informuje się pacjentów i pracowników oraz współpracowników, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności poprzez zapoznanie z odpowiednią klauzulą obowiązku informacyjnego.
§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
1)    Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;
2)    Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.
2.    Wszyscy pracownicy Praktyki, pacjenci Praktyki, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2022.


Załącznik nr 1 do REGULAMINU PRAKTYKI


CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
udzielane przez „Dorota Steczko FitFam”


    
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE
    
CENA BRUTTO
    

  • Wizyta fizjoterapeutyczna (do 60 min) - 180 zł
  • Indywidualne przygotowanie do porodu ( do 60 min) - 180 zł
  • Kinesiotaping (poza wizytą) - 40 zł (do 15 min )
  • Wypożyczenie elektrostymulatora mięśni dna miednicy - 100 zł / 4 tygodnie + 25 zł za każdy rozpoczęty tydzień (indywidualna sonda dopochwowa - bezzwrotna - 100 zł) 
  • Wypożyczenie TENS porodowy - 100 zł / 4 tygodnie + 25 zł za każdy rozpoczęty tydzień  (indywidualne elektrody - bezzwrotne - 40 zł)Załącznik nr 2 do REGULAMINU PRAKTYKI


CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
przez „Dorota Steczko FitFam”

    
SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA
    
OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE

1.    Kopia dokumentacji medycznej    0,36 zł za stronę
2.    Wydruk dokumentacji medycznej    0,36 zł za stronę
3.    Odpis dokumentacji medycznej    10,33 za stronę
4.    Wyciąg dokumentacji medycznej    10,33 za stronę
5.    Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD).     2,06 zł
6.     Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych    
bezpłatnie